Punane tn. 18
Tallinn
Registratuur
E-R 8 - 19
L-P 10 - 16

Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Balneom teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.

Kõik inimese ja tema olemisega seonduv on kirjeldatav andmetena. Inimese isikuandmete hulka kuuluvad näiteks tema nimi, aadress, kontaktandmed, aga samuti teave varandusliku seisu kohta jms. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult tundlikumad andmed ehk eriliiki isikuandmed, milleks on muu hulgas inimese tervise andmed. Niisiis on isikuandmeteks kõik isiku otsest või kaudset tuvastamist võimaldavad andmed, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming. Balneom töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid eriarstiabi, vältimatu abi ning kiirabi teenuse osutamiseks. Samuti osaleb haigla õppe- ja teadustöö raames toimuvate uuringute läbiviimisel ning täidab muid erinevate õigusaktidega haiglale pandud ülesandeid.

Töötleme isikuandmeid, kui:

 • satute meie kliinikusse – töötleme Teie isikuandmeid, aga samuti terviseseisundit puudutavaid andmeid haiguse, sealhulgas terviseseisundit puudutavaid andmeid haiguse või vigastuse diagnoosimiseks ja ravimiseks, et leevendada Teie vaevusi, hoida ära tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervis
 • patsient on märkinud Teid oma kontaktisikuks – töötleme Teie isikuandmeid patsiendiga seotud teabe edastamiseks;
 • Teie lähedane on sattunud meie kliinikusse – töötleme Teie isikuandmeid (isikukood, nimi), et kontrollida Teie seotust patsiendiga. Edastame Teile kui patsiendi lähedasele patsiendi terviseseisundit kajastavaid andmeid. Seda ainult juhul, kui patsient või uurimist teostav organ (nt politsei) ei ole andmete edastamist keelanud;
 • osalete sõeluuringus – töötleme Teie isikuandmeid sõeluuringuga seotud uuringute ja analüüside tegemiseks;
 • soovite raviga seotud dokumentide või andmete väljastamist – kasutame Teie või Teie nõusolekul dokumentide või andmete saamiseks taotluse esitanud inimese isikuandmeid soovitud dokumentide või andmete väljastamiseks;
 • saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse – kasutame Teie isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks. Kui olete saatnud meile kirja, millele saab vastata teine asutus, siis edastame kirja sinna ning teavitame sellest Teid kui kirja saatjat;
 • esitate meile ettepaneku või tänukirja – avaldame Teie nõusolekul Teie isikuandmeid (nimi) meie haigla veebilehel ja siseveebis;
 • kandideerite meile tööle – lähtume Teie enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest kogutud andmetest. Eeldame, et Teie soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud ning tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi või esitada vastuväiteid;
 • külastate meie veebilehte – külastuse kohta kogutavad andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga) ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). Me ei seo IP-aadresse Teid tuvastava teabega. Kogume statistikat selle kohta, millist veebilehe osa külastate ja kui kaua seal peatute, et selle põhjal meie veebeilehte arendada ja muuta see kasutajasõbralikumaks. Selleks kasutame küpsiseid ehk väikeseid tekstifaile, mis salvestatakse Teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui meie veebilehte külastate. Küpsistest on igal ajal võimalik loobuda, kui muudate kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutate juba salvestatud küpsised.

Kogutud andmete säilitamisel lähtume õigusaktides toodud tähtaegadest.

Andmete edastamine

Juriidilise kohustuse täitmiseks edastame raviga seotud andmeid:

 • teistesse andmekogudesse, milleks on tervise infosüsteem (digilugu)
 • asutustest Eesti Haigekassale Teie raviga seotud kulude arveldamiseks.

Kirjavahetus

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada haiglale teabenõue. Teabenõude saamisel vaatame üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt. Osalisel väljastamisel katame kinni need Teie isiklikud andmed, mille töötlemiseks puudub taotlejal õigus, et vältida andmete liiasusega väljastamist. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Vaatamata juurdepääsupiirangule, väljastame Teiega seotud dokumente ja andmeid asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente või andmeid saada (nt politsei, kohus, haigekassa, Terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms).

Eriliiki isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele ainult tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel.

Turvakaamerad

Haiglasse on inimeste kaitseks ning vara säilimist ohustavate olukordade ärahoidmiseks, ohuolukorrale reageerimiseks või vara kahjustamisel kahju tekitaja väljaselgitamiseks paigaldatud turvakaamerad.

Tegemist on haigla hoonete välisseintele või siseruumidesse paigaldatud kaameratega, mis edastavad reaalajas pilti, salvestavad selle ning võimaldavad seda hiljem töödelda ja taasesitada. Kaameratega ei ole lubatud salvestada heli ega jälgida konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala (nt ruumi või õueala) ja seal toimuvat.

Kaamerate abil saadud andmete töötlemisel kasutame selliseid turvameetmeid, mis kaitsevad kogutud andmeid tahtmatu või ilma loata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest. Kaamerate salvestistele on õigus ligi pääseda ainult haigla töötajatel.

Salvestisi tohib edastada väljapoole haiglat või võimaldada neile juurdepääsu ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile).

Kaamerate salvestisi säilitatakse 90 kalendripäeva. Pärast tähtaja möödumist kustutame salvestised kas andmete kustutamise funktsiooni või andmete üle salvestamisega, sõltuvalt kaamera tehnilistest võimalustest.

Kaameratega seotud küsimustega võite pöörduda haigla e-posti aadressile info@balneom.ee.

Isikuandmetega seotud rikkumine

Kui meie haiglas on toimunud isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu Teie õigustele ja vabadustele, siis teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lahendada ja edasised rikkumised ära hoida.

Kui isikuandmetega seotud rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Teid. Teavitamise eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid tekkinud olukorra leevendamiseks.

Enda kohta käivate andmetega tutvumine

Teil on õigus:

 • tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud
 • taotleda ebaõigete isikuandmete parandamist või täiendamist, kui need on valed või ebapiisavad
 • nõuda isikuandmete, mille kasutamiseks puudub meil seaduslik alus, kustutamist
 • taotleda isikuandmete töötlemise piiramist (nt ajaks kui Teie isikuandmete õigsust kontrollitakse)
 • esitada vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes

Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus. Taoltuse võib esitada kohapeal kliiniku registratuuri või saata postiga aadressile Punane 18, 13619 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@balneom.ee.

Vastame Teie esitatud taotlusele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Teie kohta kogutud andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt. Kui meil on põhjendatud kahtlused taotluse esitanud isiku identiteedi suhtes, võime nõuda taotluse esitaja isiku tuvastamiseks täiendava teabe esitamist.

Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi
 • kahjustada riiklikku julgeolekut
 • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuse täideviimist

Juhul kui Teil on kahtlusi meie haigla arsti tehtud otsuses, on Teil võimalik pöörduda mõne teise eriarsti poole teisese arvamuse saamiseks, mille eesmärk on anda hinnang:

 • pandud diagnoosi õigsuse
 • patsiendile määratud ravimi või tervishoiuteenuse vajalikkuse
 • selgitatud alternatiivide ja oodatava mõju ning
 • tervishoiuteenuse osutamisega seotud riskide kohta

Kõigis isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes võite pöörduda meie kliiniku andmekaitse spetsialisti poole telefonil 6 052 715 või e-posti aadressil info@balneom.ee.

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda ka Andmekaitse Inspektsiooni poole (Tatari 39, Tallinn 10134, e-posti aadress info@aki.ee).